– Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 55.487.221 CP (tỷ lệ 66,81%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nghiêm Phương Nhi
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Việt Dũng
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 65 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đình Chiến
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.982.876 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu theo Phương án cơ cấu lại Viettel giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 03/3/2018
– Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/12/2020.